SİBER FİZİKSEL SİSTEMLERDE AKILLI KESTİRİMCİ BAKIM (SMART-PDM) TÜBİTAK KAPSAMINDA DESTEK ALDI

SİBER FİZİKSEL SİSTEMLERDE AKILLI KESTİRİMCİ BAKIM (SMART-PDM) TÜBİTAK KAPSAMINDA DESTEK ALDI
Nisan 2019

Ar-Ge Merkezi’mizin uluslararası ilk proje başvurusu olan ve geçtiğimiz sene Avrupa Birliği EUREKA platformu ITEA-3 çağrıları kapsamında destek kararı verilen SMART-PDM projesi, Türkiye tarafında fon kuruluşu olan Tübi-tak tarafından da 9.04.2019 tarihinde desteklenmeye esas bulunmuştur.

SMART-PDM'nin hedefi, so-run tanılama ve prognoz bilgi-sini sağlamak üzere üretim verilerini elde etmek, bunu yaparken teknolojiyi finansal olarak doğrulanabilir kılmak-tır.

Bu amaca ulaşmak için, 11 endüstriyel son kullanıcıyı, 6 entegrasyon ve araç sağlayı-cısını ve 9 teknoloji sağlayıcı-sını bir araya getiren, toplam-da 5 ülkeden 10 sanayi ölçe-ği, 10 KOBİ ve 6 Ar-Ge kuru-luşunu içeren, uluslararası bir konsorsiyum oluşturulmuştur. Proje kapsamında uluslararası ve ulusal proje ortakla-rı ile birlikte toplam 36 ay