Başvuru Formu Aydınlatma Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da ‘’Kanun’’) uyarınca, aşağıda bilgileri yer alan KOCAER ÇELİK A.Ş. (‘’Kocaer Çelik’’ veya ‘’Şirket’’) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; siz İLETİŞİMİ FORMU İLE İLETİŞİM SAĞLAYAN VE/VEYA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ BİLGİ TALEP EDEN KİŞİLERİN  kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3.kişilere aktarabileceğiz.

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

Şirketin Unvanı: KOCAER ÇELİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (Mersis No: 0565060515500019)

Adres: Gümüşçay Mah. Menderes Bulvarı. No:45 Merkezefendi /Denizli

Vergi No: 5650605155

Vergi Dairesi: GÖKPINAR

Tel No: +902326251860 

Elektronik Posta: info@kocaersteel.com

Web: www.kocaersteel.com

KEP Adresi: kocaercelik@hs03.kep.tr

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

Kişisel Verileniz, veri sorumlusu Kocaer Çelik tarafından, Kanunun 4. Maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde tarafınızla iletişim kurulması ve/veya internet sitesinde bulunan bilgi formunda belirtilen ya da ilgili kişi başvuruları nedeniyle taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

KOCAER ÇELİK A.Ş.’nin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için www.kocaersteel.com adresinde yer alan ‘Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

                 

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; Şirket tarafından, yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara, hukuk müşavirlerimize, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı

 

Kocaer Çelik tarafından kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4(2) maddesindeki öngörülen genel ilkeler ışığında öncelikle açık rıza temini suretiyle veya aynı Kanun’un 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen veri işleme şartlarının varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Ancak ilgili kişilerin açık rızalarının bulunması şartıyla her zaman aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

https://www.kocaersteel.com/tr/bize-ulasin  linkinde bulunan form ile iletişim kurulması amacıyla ve ilgili kişi başvurularında kullanılan yöntemlerle tarafınızdan elde edilen Adınız soyadınız, firma adı ve elektronik posta adresi ve konu ile içerik kısmında yazılacak diğer kişisel verileriniz, Kanunun 4. Maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olacak şekilde, 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

işlenme şartına göre işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz bu veriler için mevzuatta öngörülen süreler kadar işlenecek ve saklanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirket tarafından kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren durumların ortadan kalkması hâlinde ve/veya iki yıllık sürenin dolması ile güvenli bir şekilde imha edilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.kocaersteel.com adresindeki ‘Başvuru Formu’ ile aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda, yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak yapacağınız başvuruların cevaplanması durumunun ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili kişiden (başvurucudan) Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Veri sahibi kişi olarak Kanun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklara sahipsiniz:

                      

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıdaki bilgiler ve yöntemler ile gerçekleştirebilirsiniz.

                               

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

                    

 • Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
 • Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.
 • Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 • Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
 • Başvuru sahibinin, Talep konusu
 • Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

 

Başvuru Yöntemleri;

 

 • Başvuru sahibi, şahsen KOCAER ÇELİK A.Ş. adresine; ‘Başvuru Formu’ doldurarak ıslak imzalı olarak kapalı zarf ile ve zarfın üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’ notu ile danışma ofise elden tutanak ile teslimat yapabilir.
 • Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile KOCAER ÇELİK A.Ş. adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’ notu ibaresi eklenmelidir.
 • 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan ‘Güvenli Elektronik İmza’ ile
 • Mobil İmza ile
 • Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta kocaercelik@hs03.kep.tradresine konu kısmına ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’  notu ile
 • Şirkete daha önce bildirilen ve Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru yapabilir.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması, doğru olarak aktarılmış olması önemli olup, bu husus Kanun kapsamında veri üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gereklidir ve yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk ilgili kişiye aittir. 

 

 1. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

 

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi bizzat şirkete gelerek şirket adresine veya info@kocaersteel.com e-posta adresine bildirerek güncellenmesini talep edebilirsiniz.

 

 1. Değişiklikler

                        

Kocaer Çelik’in, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma beyanında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İSTANBUL OFİS

Acarlar Mah. Acarkent Sitesi, Acarblu Rezidans Ticaret Merkezi 1-A, 34820 Beykoz-İstanbul Tel: +90 216 481 98 90(pbx)

İZMİR OFİS

Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. No:55 Kat:16 Heris Tower 35210 Alsancak-Konak-İzmir Tel: +90 216 481 98 90(pbx)

İZMİR FABRİKA

Yeni Foça Yolu 2. KM 35800 Aliağa-İzmir Tel : +90 232 625 1860(pbx)

©2020 COPYRIGHT KOCAER STEEL Tüm hakları saklıdır.

Coded by EGEGEN